دروغ‌پردازی امام جمعه قهدریجان در خصوص شلیک گلوله به مردم

Advertisements